تبلیغات
کشاورزی نوین - بررسی تأثیر آفت‌كش‌ها بر میزان كارآیی تثبیت بیولوژیك نیتروژن در حبوبات

همه با هم ، قدم به قدم ، تا ایرانی سربلندو سرفراز

بررسی تأثیر آفت‌كش‌ها بر میزان كارآیی تثبیت بیولوژیك نیتروژن در حبوبات

تاریخ:چهارشنبه 15 شهریور 1391-08:45 ق.ظ

بررسی تأثیر آفت‌كش‌ها بر میزان كارآیی تثبیت بیولوژیك نیتروژن در حبوبات

اهمیت نیتروژن در شكلگیری، بقاء و تكامل حیات به اندازهای است كه قطعاً بدون وجود این عنصر، چهرة حیات با آن چیزی كه امروزه شاهد آن هستیم كاملاً متفاوت میبود. تقریباً 78% اتمسفر زمین را N2 تشکیل می‌دهد. گیاهان، جانوران و میكروارگانیزمها همگی توسط گاز نیتروژن احاطه شدهاند و در واقع همگی در عالم N2 زندگی میكنند. با این وجود این منبع عظیم نیتروژن جز برای برخی از باكتری‌ها...

اهمیت نیتروژن در شكلگیری، بقاء و تكامل حیات به اندازهای است كه قطعاً بدون وجود این عنصر، چهرة حیات با آن چیزی كه امروزه شاهد آن هستیم كاملاً متفاوت میبود. تقریباً 78% اتمسفر زمین را N2 تشکیل می‌دهد. گیاهان، جانوران و میكروارگانیزمها همگی توسط گاز نیتروژن احاطه شدهاند و در واقع همگی در عالم N2 زندگی میكنند. با این وجود این منبع عظیم نیتروژن جز برای برخی از باكتری‌ها، برای مابقی موجودات زنده غیرقابل استفاده است (آنون، 1984).

ورود نیتروژن مولكولی به سطح بیوسفر اصطلاحاً تثبیت نیتروژن نامیده میشود. تثبیت و تبدیل این فرم نیتروژن به فرمهای قابل استفادة گیاه، عمدتاً از طریق صنعتی و یا به صورت بیولوژیك (توسط گروهی از باكتری‌ها) امكان پذیر است (آنون، 1984 و اسپرنت، 1990). تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط باکتری‌ها عمدتاً از طریق برقراری همزیستی با گیاهان خانوادة حبوبات می‌باشد. اهمیت حبوبات در حاصلخیزی خاک از 6 هزار سال قبل که مصریان آنها را در تناوب کشت خود قرار می‌دادند؛ روشن بوده است (اردکانی، 1374). تثبیت نیتروژن به روش همزیستی دارای انواع مختلفی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به همزیستی باکتری‌های ریزوبیوم با گیاهان خانوادة حبوبات اشاره كرد. در همزیستی حبوبات با باكتری‌های جنس ریزوبیوم علاوه بر این كه بخش اصلی نیتروژن تثبیت شده به مصرف گیاه می‌رسد، خاك نیز از لحاظ نیتروژن تقویت می‌شود (بوردیلیو و پریوست، 1994).

تأثیر آفت‌كش‌ها:

فرآیند تثبیت بیولوژیك نیتروژن می‌تواند به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف اقلیمی و خاكی قرار گیرد. بنابراین داشتن اطلاعات كافی در این خصوص می‌تواند كمك بسیار زیادی در بهبود و افزایش كارآیی این پدیده بنماید. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان pH، رطوبت و دمای خاك، نور و فتوسنتز گیاه، مصرف كودهای نیتروژنه، عناصر معدنی، گونه و نژاد باكتری، رقم گیاه، عوامل مختلف بیولوژیك و مصرف آفت‌كش‌ها را نام برد (پوردوایی، 1362). در میان این عوامل، استفاده از انواع آفت‌‌كش‌ها در نظام تولید گیاهان زراعی بخصوص حبوبات آنچنان رایج شده است كه تصور تولید محصول بدون مصرف آنها امكان‌پذیر نمی‌باشد (صالح راستین، 1375). نتایج آزمایش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد كه تعدادی از علف‌كش‌ها، حشره‌كش‌ها و كنه‌كش‌ها در تثبیت بیولوژیك نیتروژن تأثیر نامطلوب دارند و مصرف آنها فعالیت تثبیت بیولوژیك نیتروژن را كاهش می‌دهد (بوهلر و همكاران، 1992). در مورد اثر آفت‌كش‌ها بر تثبیت بیولوژیك نیتروژن گزارش‌های متعددی وجود دارد كه ذیلاً به تفكیك گیاه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

 

 

لوبیا:

تریفلورالین یكی از رایج‌ترین علف‌كش‌های مورد استفاده در زراعت لوبیا محسوب می‌گردد. این علف‌كش موجب كاهش گره‌بندی ریشه، عملكرد دانه و درصد پروتئین دانه در لوبیا و كاهش وزن خشك گره‌ها می‌شود (گراهام، 1978). لوس (1975) اظهار داشت كه علف‌كش پیش از كاشت آلاكلر باعث كاهش تولید آمینواسیدها و ویتامین‌ها توسط باكتری‌های موجود در ریشه‌های لوبیا می‌گردد. این علف‌كش وقتی توسط ریشه گیاه از خاك جذب می‌شود باعث اختلال در چرخه تولید باكتری‌ها می‌گردد، به طوری كه تشكیل گره در ریشه لوبیا را كاهش می‌دهد و همچنین در فعالیت باكتری‌ها اختلال ایجاد می‌كند و در نتیجه موجب كاهش تثبیت بیولوژیك نیتروژن، كاهش پروتئین دانه و كاهش عملكرد دانه گیاه می‌گردد. هاردی و همكاران (1968) گزارش دادند كه علف‌كش انتخابی داینوسب سبب كاهش احیاء اتیلن و استیلن در لوبیا می‌گردد. آنها بیان كردند كه داینوسب بر روی تثبیت بیولوژیك نیتروژن و تعداد گره‌های موجود در ریشه و رشد ریشه‌های جانبی تأثیر منفی گذاشته و سبب رشد رویشی و عملكرد دانه لوبیا می‌گردد. كورلی و بورتون (1975) گزارش دادند كه قارچ‌كش‌های PCNB، تیرام، كاپتان و فورادان تأثیر منفی بر روی گره‌بندی ریشه لوبیا دارند. آنها اظهار داشتند كه به غیر از كاپتان بقیه قارچ‌كش‌ها بر روی عملكرد دانه و درصد پروتئین دانه تأثیر منفی ندارند. بزدیك و همكاران (1978) اعلام كردند كه مصرف قارچ‌كش PCNB بر روی لوبیا موجب كاهش رشد رویشی آن می‌گردد، و هر چقدر pH خاك بالاتر باشد، این كاهش مشهودتر است. علاوه بر این استودارد (1976) بیان داشت كه این قارچ‌كش بیشترین تأثیر منفی را بر روی تعداد گره‌های ریشه و كمترین تأثیر منفی را بر روی سطح برگ لوبیا دارد.

باقلا:

ویلسون و كودری (1946) در طی آزمایش‌هایی كه انجام دادند ثابت كردند كه حشره‌كش دی‌آلدرین بر روی باكتری‌های تثبیت كننده نیتروژن در باقلا تأثیر منفی دارد. آنها دریافتند كه استفاده از حشره‌كش دی‌آلدرین بر روی باقلا از تعداد باكتری‌های تثبیت كننده نیتروژن می‌كاهد و همچنین تعداد گره‌های موجود در ریشه باقلا را كاهش می‌دهد. علاوه بر این آنها (ویلسون و كودری، 1948) گزارش دادند كه حشره‌كش لیندین علیرغم تأثیر مثبت بر روی رشد رویشی باعث كاهش گره‌بندی و عملكرد دانه باقلا می‌گردد. مكنزی و مك‌رای (1972) بیان داشتند كه حشره‌كش‌های نواكرون و دورسبان تأثیر متفاوتی بر روی باقلا دارد. آنها اعلام كردند كه حشره‌كش دورسبان در دز معمول هیچ گونه تأثیر سوئی بر روی گره‌بندی ریشه، رشد رویشی و عملكرد دانه باقلا ندارد ولی حشره‌كش نواكرون در دز توصیه شده بر روی گره‌بندی ریشه و تثبیت بیولوژیك نیتروژن تأثیر منفی دارد ولی بر روی عملكرد دانه هیچ‌گونه تأثیر منفی ندارد. دورسبان در دز دو برابر مصرف بر روی گره‌بندی ریشه و محتوای كل نیتروژن گیاه تأثیر منفی داشت و باعث كاهش تعداد گره‌ها در ریشه و نیتروژن كل گیاه گردید ولی بر روی رشد رویشی و عملكرد دانه تأثیری نداشت. حشره‌كش نواكرون در دز دو برابر مصرف علاوه بر كاهش تعداد گره‌های ریشه و محتوای كل نیتروژن باقلا باعث كاهش رشد رویشی به مقدار قابل توجهی گردید، اما درصد كاهش عملكرد دانه آن به اندازه درصد كاهش رشد رویشی نبود. آنها به این نتیجه رسیدند كه تأثیر حشره‌كش‌های سیستمیك بیشتر از حشره‌كش‌های تماسی می‌باشد.

لوبیا چشم بلبلی:

غلظت‌های متفاوت BHC در بالاتراز 4 لیتر در هكتار، گره‌بندی در ریشه لوبیای چشم‌بلبلی را به طور چشمگیری كاهش می‌دهد و هر چه دز مصرفی افزایش یابد بر روی رشد رویشی، سطح برگ و عملكرد دانه تأثیر منفی بیشتری می‌گذارد (پدرسون 1949). اما حشره‌كش‌های BHC و كلردان، عملكرد دانه و رشد رویشی را در لگوم‌ها افزایش می‌دهند (آبوئل فادی و فاهمی 1958). آنها در آزمایشاتی كه بر روی لوبیای چشم‌بلبلی انجام دادند، متوجه شدند كه استفاده از این حشره‌كش‌ها در دز معمولی نه تنها هیچ گونه تأثیر منفی بر روی گره‌بندی ریشه، سطح برگ و محتوای نیتروژن موجود در لوبیای چشم‌بلبلی ندارد بلكه از طریق افزایش گره‌بندی ریشه و سطح برگ باعث افزایش رشد رویشی و عملكرد دانه آن نیز می‌گردد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:24 ق.ظ

Wonderful forum posts, Thanks a lot!
where do you buy cialis cialis daily generic for cialis click here to buy cialis cialis sale online cialis side effects dangers sialis 5 mg cialis coupon printable prescription doctor cialis prices for cialis 50mg
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:15 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
tesco price cialis cialis 20mg prix en pharmacie tesco price cialis cialis reviews only now cialis 20 mg price cialis wal mart pharmacy brand cialis nl cilas cialis daily cialis for daily use
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:19 ق.ظ

You reported this really well.
buy viagrow pro pharmacy canada drugs for sale in mexico reputable canadian prescriptions online canada viagra canadian medications, liraglutide northwestpharmacy canadian prescription drugstore global pharmacy canada canada online pharmacies legitimate
buy viagra next day delivery
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:54 ب.ظ

Wow lots of terrific advice!
buy viagra thailand buy generic viagra without prescription buy viagra online cheap uk can you purchase viagra online viagra from pharmacy buy generic viagra uk how can i buy viagra buying viagra without a prescription buy viagra pfizer buy female viagra
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:22 ق.ظ

You said that superbly.
generico cialis mexico tadalafil 20mg tadalafil prix de cialis calis cialis generico in farmacia viagra cialis levitra we use it cialis online store buy cialis online cheap cialis
corsair
یکشنبه 4 شهریور 1397 01:11 ق.ظ
Hurrah, that's what I was looking for, what a material! existing here at this weblog, thanks admin of this website.
inferior
شنبه 3 شهریور 1397 11:55 ب.ظ
What's up, for all time i used to check weblog posts here early in the break of day, as i love to gain knowledge of more and more.
Сialis
شنبه 3 شهریور 1397 10:43 ب.ظ
The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a
forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and
she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
chappie
شنبه 3 شهریور 1397 01:17 ب.ظ
After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added
I receive 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?
Cheers!
where to buy viagra cheap
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:35 ق.ظ

Kudos! Good information.
buying viagra online forum online pharmacy usa viagra where i can buy viagra buy viagra online uk cheap where to buy viagra over the counter vigara viagra cheap prices buy generic viagra online uk safely buy viagra online buy now viagra
babecolate.com/i-want-to-buy-generic-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:12 ب.ظ

Amazing tons of good info!
tadalafil generic cialis 100 mg 30 tablet canada discount drugs cialis cialis 5 effetti collaterali cialis canada on line cialis efficacit cialis name brand cheap can i take cialis and ecstasy purchasing cialis on the internet cialis farmacias guadalajara
prologue
پنجشنبه 18 مرداد 1397 02:57 ب.ظ
It's an awesome post in favor of all the online visitors; they
will take benefit from it I am sure.
Manfred
دوشنبه 8 مرداد 1397 08:14 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on بررسی.

Regards
Granddaughter
سه شنبه 19 تیر 1397 08:24 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out
pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any points or suggestions? Appreciate it
Jean-Lou
جمعه 15 تیر 1397 05:13 ب.ظ
What's up, I check your blog on a regular basis.
Youг story-telling style іѕ awesome, keep ᥙp the gⲟod ԝork!
Viagra Online Kaufen Schweiz
چهارشنبه 13 تیر 1397 02:13 ب.ظ
Hi there, after readiong tһis remarkable article i amm as ԝell glad t᧐ share my experience here with friends.
Ken
سه شنبه 12 تیر 1397 08:56 ق.ظ
Hey there! I know this is kind ⲟf off topic but I wаs wondering if yyou кnew ԝһere I could get a captcha plugin ffor my commеnt form?
Ι'm using the same blog platyform as yourѕ and
I'm һaving difficulty finding оne? Τhanks a lot!
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:41 ق.ظ

Thanks a lot. Numerous stuff.

discount cialis when can i take another cialis cilas cialis 20mg preis cf cialis cost cialis generic availability cipla cialis online cialis free trial cialis italia gratis cilas
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:16 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
canadian cialis generic for cialis cialis for daily use cialis free trial link for you cialis price cialis sans ordonnance cialis 20 mg effectiveness cialis online holland fast cialis online cialis daily dose generic
Tadalafil tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:02 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
buying real viagra online buy viagra in malaysia how to get a viagra prescription buy soft viagra tadalafil where to buy viagra online safely best place to buy generic viagra cheap generic viagra online buy viagra canada low price viagra pills
depforce ayurvedic medicine
جمعه 31 فروردین 1397 10:11 ب.ظ
Hello I am so grateeful I found yur blog page, I reaally found yyou by mistake, wbile
I was searching onn Aol for something else, Anyyways I amm here now annd would just like to say thanks forr a fantastic post and a alll round thrtilling blog
(I also loove thee theme/design), I don’t hav
tme to rewd throkugh itt all att the mnute butt I hwve savsd itt
and also added yourr RSS feeds, soo when I have time I will bee bacdk to readd more,
Pleaase do keep up the excwllent b.
how long does viagra super active last
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:43 ق.ظ
Yοu are so cool! I ɗon't Ƅelieve I've truly reаd tһrough somethіng liҝe this before.

So great to find another person with original thoսghts օn tһis subject.
Ꮢeally.. many thanks for starting thіs up. This web site iѕ
sometһing tһat is required ᧐n tһe internet, ѕomeone ԝith
ѕome originality!
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:23 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis professional yohimbe cialis daily dose generic sublingual cialis online when can i take another cialis cialis tadalafil online viagra vs cialis vs levitra cialis preise schweiz cialis pills cialis side effects dangers cialis 20mg
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 10:35 ب.ظ
Somеbody essentially hеlp to mаke critically
articles I ԝould state. Ꭲhis iѕ tthe very first tіme I frequented your website
ρage and thuѕ far? I amazed ѡith tһe research you made
to create thiѕ partiϲular submit incredible.
Gret task!
Buy generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:08 ب.ظ

Wonderful material. Regards!
wow cialis 20 cialis in sconto click here take cialis cost of cialis cvs preis cialis 20mg schweiz we choice cialis uk enter site very cheap cialis tadalafil 10 mg cialis herbs no prescription cialis cheap
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:36 ب.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و خواستم
می گویند که من واقعا از مطالب وبلاگ شما گشت و گذار داشتم.
در هر صورت من به فید RSS شما اشتراک می کنم و امیدوارم شما
خیلی زود دوباره نوشتی
oz broken kingdom cheats
جمعه 4 اسفند 1396 07:25 ب.ظ
I need to to thank you for this good read!!
I definitely loved every bit of it. I've got you book marked to check
out new things you post…
rapala fishing daily catch cheats
چهارشنبه 27 دی 1396 11:21 ب.ظ
وای! این بلاگ خیلی شبیه به وبلاگ قدیمی من است! این کاملا روی می دهد
موضوع متفاوت است اما تقریبا آن است
طرح بندی و طراحی همان صفحه. انتخاب های عالی رنگ!
Fredericka
جمعه 17 آذر 1396 03:01 ب.ظ
Hey there! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
Thanks for sharing!
Callum
جمعه 17 آذر 1396 06:18 ق.ظ
This web site really has all the information I needed about this subject and didn't know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo