تبلیغات
کشاورزی نوین - بررسی تأثیر آفت‌كش‌ها بر میزان كارآیی تثبیت بیولوژیك نیتروژن در حبوبات

همه با هم ، قدم به قدم ، تا ایرانی سربلندو سرفراز

بررسی تأثیر آفت‌كش‌ها بر میزان كارآیی تثبیت بیولوژیك نیتروژن در حبوبات

تاریخ:چهارشنبه 15 شهریور 1391-07:45 ق.ظ

بررسی تأثیر آفت‌كش‌ها بر میزان كارآیی تثبیت بیولوژیك نیتروژن در حبوبات

اهمیت نیتروژن در شكلگیری، بقاء و تكامل حیات به اندازهای است كه قطعاً بدون وجود این عنصر، چهرة حیات با آن چیزی كه امروزه شاهد آن هستیم كاملاً متفاوت میبود. تقریباً 78% اتمسفر زمین را N2 تشکیل می‌دهد. گیاهان، جانوران و میكروارگانیزمها همگی توسط گاز نیتروژن احاطه شدهاند و در واقع همگی در عالم N2 زندگی میكنند. با این وجود این منبع عظیم نیتروژن جز برای برخی از باكتری‌ها...

اهمیت نیتروژن در شكلگیری، بقاء و تكامل حیات به اندازهای است كه قطعاً بدون وجود این عنصر، چهرة حیات با آن چیزی كه امروزه شاهد آن هستیم كاملاً متفاوت میبود. تقریباً 78% اتمسفر زمین را N2 تشکیل می‌دهد. گیاهان، جانوران و میكروارگانیزمها همگی توسط گاز نیتروژن احاطه شدهاند و در واقع همگی در عالم N2 زندگی میكنند. با این وجود این منبع عظیم نیتروژن جز برای برخی از باكتری‌ها، برای مابقی موجودات زنده غیرقابل استفاده است (آنون، 1984).

ورود نیتروژن مولكولی به سطح بیوسفر اصطلاحاً تثبیت نیتروژن نامیده میشود. تثبیت و تبدیل این فرم نیتروژن به فرمهای قابل استفادة گیاه، عمدتاً از طریق صنعتی و یا به صورت بیولوژیك (توسط گروهی از باكتری‌ها) امكان پذیر است (آنون، 1984 و اسپرنت، 1990). تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط باکتری‌ها عمدتاً از طریق برقراری همزیستی با گیاهان خانوادة حبوبات می‌باشد. اهمیت حبوبات در حاصلخیزی خاک از 6 هزار سال قبل که مصریان آنها را در تناوب کشت خود قرار می‌دادند؛ روشن بوده است (اردکانی، 1374). تثبیت نیتروژن به روش همزیستی دارای انواع مختلفی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به همزیستی باکتری‌های ریزوبیوم با گیاهان خانوادة حبوبات اشاره كرد. در همزیستی حبوبات با باكتری‌های جنس ریزوبیوم علاوه بر این كه بخش اصلی نیتروژن تثبیت شده به مصرف گیاه می‌رسد، خاك نیز از لحاظ نیتروژن تقویت می‌شود (بوردیلیو و پریوست، 1994).

تأثیر آفت‌كش‌ها:

فرآیند تثبیت بیولوژیك نیتروژن می‌تواند به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف اقلیمی و خاكی قرار گیرد. بنابراین داشتن اطلاعات كافی در این خصوص می‌تواند كمك بسیار زیادی در بهبود و افزایش كارآیی این پدیده بنماید. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان pH، رطوبت و دمای خاك، نور و فتوسنتز گیاه، مصرف كودهای نیتروژنه، عناصر معدنی، گونه و نژاد باكتری، رقم گیاه، عوامل مختلف بیولوژیك و مصرف آفت‌كش‌ها را نام برد (پوردوایی، 1362). در میان این عوامل، استفاده از انواع آفت‌‌كش‌ها در نظام تولید گیاهان زراعی بخصوص حبوبات آنچنان رایج شده است كه تصور تولید محصول بدون مصرف آنها امكان‌پذیر نمی‌باشد (صالح راستین، 1375). نتایج آزمایش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد كه تعدادی از علف‌كش‌ها، حشره‌كش‌ها و كنه‌كش‌ها در تثبیت بیولوژیك نیتروژن تأثیر نامطلوب دارند و مصرف آنها فعالیت تثبیت بیولوژیك نیتروژن را كاهش می‌دهد (بوهلر و همكاران، 1992). در مورد اثر آفت‌كش‌ها بر تثبیت بیولوژیك نیتروژن گزارش‌های متعددی وجود دارد كه ذیلاً به تفكیك گیاه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

 

 

لوبیا:

تریفلورالین یكی از رایج‌ترین علف‌كش‌های مورد استفاده در زراعت لوبیا محسوب می‌گردد. این علف‌كش موجب كاهش گره‌بندی ریشه، عملكرد دانه و درصد پروتئین دانه در لوبیا و كاهش وزن خشك گره‌ها می‌شود (گراهام، 1978). لوس (1975) اظهار داشت كه علف‌كش پیش از كاشت آلاكلر باعث كاهش تولید آمینواسیدها و ویتامین‌ها توسط باكتری‌های موجود در ریشه‌های لوبیا می‌گردد. این علف‌كش وقتی توسط ریشه گیاه از خاك جذب می‌شود باعث اختلال در چرخه تولید باكتری‌ها می‌گردد، به طوری كه تشكیل گره در ریشه لوبیا را كاهش می‌دهد و همچنین در فعالیت باكتری‌ها اختلال ایجاد می‌كند و در نتیجه موجب كاهش تثبیت بیولوژیك نیتروژن، كاهش پروتئین دانه و كاهش عملكرد دانه گیاه می‌گردد. هاردی و همكاران (1968) گزارش دادند كه علف‌كش انتخابی داینوسب سبب كاهش احیاء اتیلن و استیلن در لوبیا می‌گردد. آنها بیان كردند كه داینوسب بر روی تثبیت بیولوژیك نیتروژن و تعداد گره‌های موجود در ریشه و رشد ریشه‌های جانبی تأثیر منفی گذاشته و سبب رشد رویشی و عملكرد دانه لوبیا می‌گردد. كورلی و بورتون (1975) گزارش دادند كه قارچ‌كش‌های PCNB، تیرام، كاپتان و فورادان تأثیر منفی بر روی گره‌بندی ریشه لوبیا دارند. آنها اظهار داشتند كه به غیر از كاپتان بقیه قارچ‌كش‌ها بر روی عملكرد دانه و درصد پروتئین دانه تأثیر منفی ندارند. بزدیك و همكاران (1978) اعلام كردند كه مصرف قارچ‌كش PCNB بر روی لوبیا موجب كاهش رشد رویشی آن می‌گردد، و هر چقدر pH خاك بالاتر باشد، این كاهش مشهودتر است. علاوه بر این استودارد (1976) بیان داشت كه این قارچ‌كش بیشترین تأثیر منفی را بر روی تعداد گره‌های ریشه و كمترین تأثیر منفی را بر روی سطح برگ لوبیا دارد.

باقلا:

ویلسون و كودری (1946) در طی آزمایش‌هایی كه انجام دادند ثابت كردند كه حشره‌كش دی‌آلدرین بر روی باكتری‌های تثبیت كننده نیتروژن در باقلا تأثیر منفی دارد. آنها دریافتند كه استفاده از حشره‌كش دی‌آلدرین بر روی باقلا از تعداد باكتری‌های تثبیت كننده نیتروژن می‌كاهد و همچنین تعداد گره‌های موجود در ریشه باقلا را كاهش می‌دهد. علاوه بر این آنها (ویلسون و كودری، 1948) گزارش دادند كه حشره‌كش لیندین علیرغم تأثیر مثبت بر روی رشد رویشی باعث كاهش گره‌بندی و عملكرد دانه باقلا می‌گردد. مكنزی و مك‌رای (1972) بیان داشتند كه حشره‌كش‌های نواكرون و دورسبان تأثیر متفاوتی بر روی باقلا دارد. آنها اعلام كردند كه حشره‌كش دورسبان در دز معمول هیچ گونه تأثیر سوئی بر روی گره‌بندی ریشه، رشد رویشی و عملكرد دانه باقلا ندارد ولی حشره‌كش نواكرون در دز توصیه شده بر روی گره‌بندی ریشه و تثبیت بیولوژیك نیتروژن تأثیر منفی دارد ولی بر روی عملكرد دانه هیچ‌گونه تأثیر منفی ندارد. دورسبان در دز دو برابر مصرف بر روی گره‌بندی ریشه و محتوای كل نیتروژن گیاه تأثیر منفی داشت و باعث كاهش تعداد گره‌ها در ریشه و نیتروژن كل گیاه گردید ولی بر روی رشد رویشی و عملكرد دانه تأثیری نداشت. حشره‌كش نواكرون در دز دو برابر مصرف علاوه بر كاهش تعداد گره‌های ریشه و محتوای كل نیتروژن باقلا باعث كاهش رشد رویشی به مقدار قابل توجهی گردید، اما درصد كاهش عملكرد دانه آن به اندازه درصد كاهش رشد رویشی نبود. آنها به این نتیجه رسیدند كه تأثیر حشره‌كش‌های سیستمیك بیشتر از حشره‌كش‌های تماسی می‌باشد.

لوبیا چشم بلبلی:

غلظت‌های متفاوت BHC در بالاتراز 4 لیتر در هكتار، گره‌بندی در ریشه لوبیای چشم‌بلبلی را به طور چشمگیری كاهش می‌دهد و هر چه دز مصرفی افزایش یابد بر روی رشد رویشی، سطح برگ و عملكرد دانه تأثیر منفی بیشتری می‌گذارد (پدرسون 1949). اما حشره‌كش‌های BHC و كلردان، عملكرد دانه و رشد رویشی را در لگوم‌ها افزایش می‌دهند (آبوئل فادی و فاهمی 1958). آنها در آزمایشاتی كه بر روی لوبیای چشم‌بلبلی انجام دادند، متوجه شدند كه استفاده از این حشره‌كش‌ها در دز معمولی نه تنها هیچ گونه تأثیر منفی بر روی گره‌بندی ریشه، سطح برگ و محتوای نیتروژن موجود در لوبیای چشم‌بلبلی ندارد بلكه از طریق افزایش گره‌بندی ریشه و سطح برگ باعث افزایش رشد رویشی و عملكرد دانه آن نیز می‌گردد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 18 شهریور 1396 02:59 ق.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up and
let you know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
Indiana
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:57 ب.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and
our entire community will be grateful to you.
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
شنبه 14 مرداد 1396 02:11 ق.ظ
I am now not positive where you're getting your info, however good topic.
I needs to spend a while learning much more or understanding more.
Thank you for great information I used to be searching for this info
for my mission.
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 01:20 ب.ظ
I just could not depart your website before suggesting that
I extremely enjoyed the standard info an individual supply in your guests?
Is going to be back frequently to inspect new posts
Raina
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:42 ب.ظ
Hi friends, how is everything, and what you would like to say concerning
this piece of writing, in my view its really awesome designed for
me.
http://illamontaluo.weebly.com
شنبه 7 مرداد 1396 09:11 ب.ظ
It's really a cool and helpful piece of information.
I'm glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this.
Thanks for sharing.
std testing
جمعه 2 تیر 1396 07:30 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا واقعا حل و
فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما
ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا
بود مجذوب.
Ingrid
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:47 ب.ظ
It's very trouble-free to find out any matter on net as compared to books,
as I found this post at this web page.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo